Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#566 closed incident (fixed)

HybridZTWMeerburgkerk link down

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

De link van Meerburgkerk naar ZTWgemeentehuis is down, beide nano's wel in de lucht.

Change History (6)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

scan op nano van Meerburgkerk geeft een heel rijtje ssid's, maar geen ztwgemhuis.

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

comment:3 Changed 7 years ago by rick

Resolution: invalid
Status: assignedclosed

stroom op het gemeenstehuis ligt eruit #583

comment:4 Changed 7 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: closedreopened

De link was down voordat gemeentehuis last kreeg van een kapotte voedingsadapter. Zoals in het ticket stond: beide nano's wel in de lucht, maar geen link.

comment:5 Changed 6 years ago by rick

Antenne was los gegaan waardoor deze niet meer naar gemeentehuis ging. Tijdelijk vastgezet, permanente fix te volgen in beheer:ticket:934

comment:6 Changed 6 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Incident fixed. Change hiervoor is te volgen in beheer:ticket:934

Note: See TracTickets for help on using tickets.