Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#567 closed change (fixed)

HybridAJSoft1 en HybridAJSoft2 in augustus uit de lucht

Reported by: rene Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De nodes AJSoft1 en 2 moeten augustus tijdelijk uit de lucht. De ruimte waar de kasten staan wordt gesaneerd en opgeknapt.

Makkelijkste methode: kasten tijdelijk verwijderen en kabels naar het dak trekken. Duur renovatie ca. 3 weken

Wij moeten de apparatuur uiterlijk in de laatste week van juli weghalen.

Wie wil pl zijn?

Change History (3)

comment:1 by huub, 10 years ago

Lijkt me verstandig om de functie van ajsoft in de ring rond leiden over te laten nemen door RIjnVliet:
link RijnVliet naar Robijn3 maken, link RijnVliet naar LivingLab en betere link RijnVLiet naar Hortus (eigen nano).

comment:2 by rene, 10 years ago

Type: service requestchange

Vandaag (24 juni 2014) hebben Bartjan en ik de nodes gedeeltelijk ontmanteld en ze zijn nu dus down. De kabels zijn naar het dak getrokken september en in een plastic zak ter bescherming tegen regen verzegeld. De kasten zijn uit de stookruimte verwijderd. Ook de twee nano's die niet aan de mast, maar aan het gebouw bevestigd waren zijn verwijderd. De spullen staan bij Bartjan, op loopafstand van de nodes. Herbouw kan vermoedelijk in september plaatsvinden.
Ik heb de nodes in Genesis op "down"gezet.

Last edited 10 years ago by rene (previous) (diff)

comment:3 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Nodes zijn herbouwd

Note: See TracTickets for help on using tickets.