Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#281 closed incident (fixed)

stjan: ap-noord niet responsive

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Na een Sitesurvey lijkt de NS2M in de war zijn geraakt, geen verkeer is mogelijk.

Heb tijdelijk de IP van ue0 weggehaald, misschien dat de NanoStation? watchdog hier dan nog uitkomst bieden, anders ben ik bang dat het fietsen worden...

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

Power-Cycle van #298 heeft dit opgelost.

Note: See TracTickets for help on using tickets.