Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#298 closed incident (fixed)

stjan stroomstoring

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Node StJan? (Zuidbuurt) is niet meer te pingen; ook de beide nanostation (ri. Rijneke en ri. Dorpskerk) pingen niet. Kennelijk een stroomstoring daar.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

Heb voor dinsdag ochtend een afspraak gemaakt.

comment:2 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Voeding was defect (ging geen lampje meer branden). Vervangen voor nieuwe voeding.

Note: See TracTickets for help on using tickets.