Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#299 closed incident (fixed)

ue0 op HybridZwet defect

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De USB adapter geeft geen link meer, ik vermoed dat hij stuk is. Als het een beetje weer is kan ik het dak op gaan om hem te vervangen.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

usb adapter vervangen, zat tegen de bovenkant van de kast en is vochtig geworden (het is een kast met schanieren).

Note: See TracTickets for help on using tickets.