Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#280 closed incident (fixed)

stadhuis: bullet west geen response

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De bullet2 op ap-west van stadhuis geeft geen ping, geen webinterface en er worden in de subnet ook geen ips uitgedeeld.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik zie dat dit ticket nog openstaat. Probleem werd verholpen door harde reset. De ip-configuratie is nu conform de standaard, dus geen apart manament-ipadres.

Note: See TracTickets for help on using tickets.