Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1010 closed change (duplicate)

HybridMeerburg usb adapters vervangen

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

hier zitten twee interlinks op een usb-adapter, dat geeft flink veel
verstoring denk ik door het up/down geflapper. Dit is een 'volle' node:
lokaal ethernet, twee ap's (via switch), drie interlinks. Puzzeltje.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Zie ticket #1041 met RB switch kunnen we dit oplossen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.