Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#1011 closed service request (fixed)

HybridROC1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

een adapter is 'unused' (il-zw); uit config halen

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Type: changeservice request

ue0 is uit de configuratie. Let op: bij eventueel fysiek verwijderen van de usb adapter wordt ue1 ===> ue0 en moet de configuratie aangepast worden.

Note: See TracTickets for help on using tickets.