Opened 15 years ago

#14 new task

Engelse versie 'soort activiteit' bij content maintenance

Reported by: huub Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

Als ik de Engelstalig ingang gebruik voor content beheer zijn de pull down items in het filter-menu nog niet vertaald.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.