Opened 15 years ago

#15 new task

geen toegang tot help pagina

Reported by: huub Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

Als ik op de 'meer hulp' link klik, op de beheer content pagina krijg ik een foutmelding:

"Geen toegang
U heeft niet voldoende toegangsrechten voor deze pagina."

Het gaat om de pagina
http://www.wirelessleiden.nl/admin/help/node

Idem op de Engelse versie.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.