Opened 15 years ago

#13 new task

tags opschonen

Reported by: huub Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

Er staan een paar duidelijk nonsens tags (sdfsdf) in de tagslijst en een paar vergissingen (tags ingevoerd zonder comma's).
Wie schoont het lijstje op?

Ik zie ook newsletter naast nieuwsbrief. Engelse versies zouden Engelse tags moeten hebben, maar ik zie het Nederlandse lijstje.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.