Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#12 accepted task

typen 'node' en 'update' doublure?

Reported by: huub Owned by: maarten
Priority: major Milestone:
Component: Content management Version:
Keywords: Cc:

Description

Ik weet het niet zeker maar het lijkt dat updates gaan over nodes. Is het zinvol om een apart type 'update' te hebben?
Overigens: allebei graag met een hoofdletter.

Change History (1)

comment:1 by maarten, 14 years ago

Owner: set to maarten
Status: newaccepted

update content zal ik omzetten naar nieuws... update content zal komen te vervallen

content type zijn systeem namen in drupal deze moeten volledig lowercase zijn.

Note: See TracTickets for help on using tickets.