Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#233 closed enhancement (fixed)

geen unbound rc.d file

Reported by: rvanswol Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-10.2-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

in usr/local/etc/rc.d staat geen rc.d file

Change History (2)

comment:1 by ed, 9 years ago

Met de nieuwe node image wordt gebruik gemaakt van FreeBSD 10.2.
Hierbij is standaard unbound in de base van het systeem.

Deze wordt in /etc/rc.conf gestart door: local_unbound_enable="YES"

Wat ik heb gezien is dat onze huidige standaard configuratie voor unbound
in /etc/unbound/unbound.conf interfaces er in heeft staan die node specifiek zijn
en daardoor unbound niet automatisch start. Dit zal nog aangepast/getest moeten worden.

Ik heb dit om te testen alleen interface: 0.0.0.0 er in gezet en de rest niet meer.

Om daarna unbound op te starten:
# service local_unbound start

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

We gaan geen local_unbound gebruiken maar 'eigen' unbound (of nsd).

Note: See TracTickets for help on using tickets.