Opened 9 years ago

Closed 5 years ago

#232 closed defect (wontfix)

disable soft-updates on embedded image

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-11.2-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Causes the disk to stall for 2minutes when remounting to ro

Change History (8)

comment:1 by rick, 9 years ago

Milestone: WL-10.2-RELEASE

comment:2 by ed, 9 years ago

Ik heb even een proefje gedaan op HybridEd.

Standaard staat soft-updates bij het RW mounten aan.

HybridEd# mount -uwo noatime /
HybridEd# mount

/dev/ada0s1a on / (ufs, local, noatime, soft-updates)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/md0 on /etc (ufs, local)
/dev/md1 on /var (ufs, local)
/dev/md2 on /tmp (ufs, local)

unmounten duurt zeker een minuut.

HybridEd# mount -uro noatime /

Daarna soft-updates uitgezet.

HybridEd# tunefs -n disable /
tunefs: soft updates cleared
tunefs: file system reloaded

Na een reboot van de node is de soft-update disabled

HybridEd# mount -uwo noatime /
HybridEd# mount
/dev/ada0s1a on / (ufs, local, noatime)

unmounten duurt daarna ongeveer 20 seconden.

comment:3 by ed, 9 years ago

Ben aan het testen met de volgende toevoeging in de file nanobsd.wleiden

NANO_NEWFS="-b 4096 -f 512 -i 8192"  # Overwrite the default stettings to disable Soft-updates

Lijkt er op dat middels deze regel de soft-updates niet wordt toegepast.

root@buildhost:~ # mount
/dev/ada0p2 on / (ufs, local, journaled soft-updates)
devfs on /dev (devfs, local, multilabel)
/dev/md0s1a on /mnt (ufs, local)

Eerst testen en dan zal ik deze committen.

comment:4 by ed, 9 years ago

DIt gaat werken. Geen soft-updates meer na een nieuwe image build.
Zal deze update committen.

Ed2# df -h
Filesystem      Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ufs/WLIMGs1a  463M  374M   52M  88%  /
devfs        1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
/dev/md0       4.3M  3.9M  8.0K  100%  /etc
/dev/md1       8.9M  3.4M  4.8M  42%  /var
/dev/md2       19M   28K   17M   0%  /tmp
Ed2# mount
/dev/ufs/WLIMGs1a on / (ufs, local, read-only)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/md0 on /etc (ufs, local)
/dev/md1 on /var (ufs, local)
/dev/md2 on /tmp (ufs, local)

comment:5 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

neem aan dat deze dicht kan

comment:6 by rick, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Met een USB based root storage is ondanks het ontbreken van soft-updates nog steeds een 2-5 minuten volledige freeze bij het editen op een disk, van de week nog gezien in praktijk.

Dit lijkt een FreeBSD generiek probleem te zijn en voor zover ik weet is er nog geen werkte fix voor. Bij een mSata disk is dit probleem (uiteraard) niet aanwezig.

comment:7 by huub, 5 years ago

Milestone: WL-10.2-RELEASEWL-11.2-RELEASE

comment:8 by rick, 5 years ago

Resolution: wontfix
Status: reopenedclosed

Will not use USB disks in nodes. APU nodes will have mSATA disks and ALIX/Soekris nodes normal CF cards. Both are seen as normal ata(4) disks and not effected by the USB-disk-remount-slowness.

Note: See TracTickets for help on using tickets.