Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#229 closed defect (fixed)

gformat.py : captive portal wordt altijd aangezet op wlan0

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-10.1-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Meestal moet er een captive portal staan op de wlan0 interface (bijna altijd gebruikerstoegang), maar soms niet (dubbelnode waarbij de link tussen de twee alix-bordjes via wifi-kaartjes loopt).
Gformat configureert altijd wlan0 met captive portal.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

nieuwe gformat: interfaces waarop dhcpd draait worden in een bridge gezet en captive portal staat op de bridge.

Note: See TracTickets for help on using tickets.