Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#230 closed defect (fixed)

configuratie pf.hybrid.conf uit wleiden.yaml captive portal interfaces

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-10.1-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

pf.hybrid.conf maakt van wlan0 altijd een captive portal interface. Ook rc.conf.local trekt zich niets aan van een afwijkende wleiden.yaml.
Soms (dubbelnode) wordt wlan0 gebruikt voor interlink;

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

captive portal interface is nu bridge (alle interfaces waarop dhcpd draait). Bij een interlink op wlan0 draait daar geen dhcpd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.