Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#228 closed defect (fixed)

Portal_addmac probleem met 'remote host' variabele

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-10.1-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Ik krijg na klikken op acceptatie-knop in captive portal:

File "portal_addmac_python.cgi", line 295, in <module>

remote_mac = get_mac(remote_host)

NameError: name 'remote_host' is not defined

Change History (2)

comment:1 by henkjan, 7 years ago

Klopt, dat was alleen een bestandje om wat dingen anders op te schrijven, die werkt inderdaad niet. Dit bestand zal ik bij de volgende commit wel verwijderen.
Het juiste bestand staat in http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/wlPortal/cgi-bin/.

comment:2 by huub, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

niet meer van toepassing op huidige captive portal setup

Note: See TracTickets for help on using tickets.