Opened 12 years ago

Closed 11 years ago

#185 closed enhancement (fixed)

melding nagios mbt disk-root

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Het gebruik van diskruimte veroorzaakt een waarschuwing in Nagios, check-disk1 command oprekken, want dit vertroebelt het monitoring-beeld.

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

deels off topic maar we zijn de var disk aan het vergroten.
Moet er ook wat veranderen aan de /var disk check.

De configuratie moet op de node zelf veranderen. Dus denk ik makkelijker in 1 keer.

Heb huub aangepast naar warning: 8%, critical: 4%.

comment:2 by huub, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

nagios check op disk root inactief gemaakt tegenwoordig

Note: See TracTickets for help on using tickets.