Opened 12 years ago

Closed 8 years ago

#186 closed enhancement (fixed)

Toestaan sommige external IPs buiten de captive portal om.

Reported by: rick Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Je moet dan denken naar de website van de sponsor zelf of het browser van de wireless leiden website, voordeel hiervan is dat een deel van de help informatie online kan staan en dus niet per-se op de node.

Dit zou tevens gebruikt kunnen worden om dmv een iframe OID op de captive portal pagina dan relevante node specifieke informatie te laten weergeven, die beheerd kan worden via de website (CMS).

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

opgenomen in to-do lijst van FreeBSD10.2-release

Note: See TracTickets for help on using tickets.