Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#179 closed enhancement (fixed)

bij editen image verwarrende prompt

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Bij de nieuwe manier van image editen op de buildbot wordt de image gemount, maar de prompt veranderd niet. Dat is nogal verwarrend. Kan er iets anders van gemaakt worden?

Change History (2)

comment:1 by huub, 12 years ago

verandert

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

In 10871/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'
Note: See TracTickets for help on using tickets.