Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#167 closed enhancement (wontfix)

wlportal via non-local host = KeyError

Reported by: rick Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Het Mac Adres kan niet gevonden worden, dit levert een fout op die de niet te zien is. Deze fout afvangen zou een betere ervaring zijn.

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

De standaard cgitb is goed genoeg voor dit soort uitzonderingen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.