Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

Last modified 12 years ago

#168 closed enhancement (fixed)

defaultrouter

Reported by: richardvm Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

hybrid nodes hebben geen defaultrouter in rc.conf.local
staan wel een 'gateway' in genesis.

Change History (4)

comment:1 by rick, 12 years ago

Lijkt mij dat het gewoon gezet wordt:

[rvdzwet@bunty tools]$ ./gformat.py test HybridHerman rc.conf.local | grep default

defaultrouter="192.168.1.254"

comment:2 by richardvm, 12 years ago

richard@jumper:~/genesis/tools$ svn blame gformat.py | grep -A 2 10816

10816 richardvm {% if (service_proxy_ileiden or service_incoming_rdr) and gateway %}
10584 rick defaultrouter="{{ gateway }}"
10584 rick {% endif %}

or service_incoming_rdr toegevoegd aan gformat. Was vanochtend nog niet het geval.

Wat is eigenlijk de logica om alleen voor ileiden proxies een gateway te zetten, en niet voor alle nodes die deze variabele hebben. Kan me voorstellen dat gewone nodes geen handmatige defaultrouter mag hebben. Maar die heeft ook geen gateway in genesis.

comment:3 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

In 10819/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:4 by rick, 12 years ago

In 10823/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'
Note: See TracTickets for help on using tickets.