Opened 11 years ago

Closed 8 years ago

#166 closed enhancement (fixed)

wlportal debug message

Reported by: rick Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Voor het debuggen zou het handig zijn om onderop de captive portal een lijstje met technische gegevens van de gebruiker te hebben. Misschien zelfs met een knopje en een commentaar veld zodat de gebruiker wat input kan leveren..

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

opgenomen in to-do lijst van FreeBSD10.2-release

Note: See TracTickets for help on using tickets.