Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#153 closed enhancement (fixed)

only route reachable subnets in 172.16.0.0/12

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Vanwege de NAT/iLeiden setup is er altijd een default route beschikbaar, nadeel is dat lokaal niet beschikbaar verkeer dit ook vrolijk volgt. Het duurt lang om te debuggen of iets wel of niet bereikbaar is en het werkt af en toe verwarrend.

Door het toevoegen van een reject route kan je ervoor zorgen dat al subnets die niet in de route table staan niet gerouteerd zullen worden, je zult dus gelijk een reject krijgen.

HybridRick2# route add -net 172.16.0.0/12 127.0.0.1 -reject

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Erin gezet (niet getest).

Note: See TracTickets for help on using tickets.