Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#154 closed enhancement (fixed)

mogelijk tot zetten van sponsor url in gformat

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De sponsor URL moet nu met het handje aangepast worden, het zou fijn zijn als deze via gformat gepushed kan worden.

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

portal_url in wleiden.yaml zou dit moeten zetten op de node.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.