Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#152 closed enhancement (fixed)

wleiden.yaml config voor NAT regels.

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Dat kwam omdat er voor de webcam een paar nat regels toegevoegd moeten worden. Die staan niet op > een standaard configuratie. Toegevoegd aan pf.hybrid.conf.

Ik kan al 5 locaties bedenken waar we zit gebruiken, misschien tijd om het ergens in yaml configs te plaatsen te plaatsen.

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Flaggetjes nu in wleiden.yaml (zee change@ lijst voor details).

Note: See TracTickets for help on using tickets.