Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#148 closed enhancement (fixed)

geen internet backdoor op HybridHuub

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Het inloggen met ssh-key op ProxyHuub/HybridHuub werkt niet meer, geblokkeerd door firewall?

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Dat klopt, als ik key-only authenticatie aanzette, betekende dit zoveel dat je intern niet meer met een password kon inloggen en dat was niet helemaal de bedoeling. Ik zal kijken of ik op een of andere manier SSHd verschillende login policies kan geven per source netwerk.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Gefixed, vanwege het feit dat je in de nieuwe SSH client per netwerk aan kan geven welke authenticatie nodig is.

Note: See TracTickets for help on using tickets.