Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#149 closed defect (worksforme)

updating naar hybrid: geen update van fstab

Reported by: huub Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Na remote update start niet de nieuwe partitie op (geconstateerd bij update van wbrotary en rund).
Na update geeft gpart de melding
gpart: index '.....groot getal ...' : invalid argument.
De partitie wordt wel 'active', maar fstab wordt niet gemodificeerd:
The data for partition 2 is:
sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)

start 820575, size 820449 (400 Meg), flag 80 (active)

beg: cyl 407/ head 1/ sector 1;
end: cyl 813/ head 31/ sector 63

Na handmatig updaten start de nieuwe configuratie

Change History (8)

comment:1 by huub, 12 years ago

zelfde verschijnsel (uiteraard) bij updaten van LHS (nieuwe config nog niet geactiveerd overigens)

comment:2 by rick, 12 years ago

Owner: changed from nobody to rick
Status: newaccepted

Wat bedoel je met remote updaten en handmatig updaten, zou je de commando's kunnen geven?

comment:3 by huub, 12 years ago

remote update: vanaf nodefactory iets als:
dd if=_.disk.image bs=10k| ssh root@… /tools/updatep2

(dit geeft dus de gpart melding,zie boven)

handmatig updaten:
inloggen op node
nieuwe partitie mounten: mount /dev/ada0s2a /mnt
editen van /mnt/conf/base/etc/fstab en /mnt/etc/fstab, dus ada0s1a ==> ada0s2a

comment:4 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Een paar nodes geupdate (versie 10700), nu geen foutmeldingen.

comment:5 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Verschijnsel weer geconstateerd bij remote update van Watertoren1 en Watertoren2: partitie 2 is wel 'active', maar fstab is niet bijgewerkt.

comment:6 by rick, 12 years ago

Dit heeft te maken met de conversie van file system naming conventies. 8.X-RELEASE gebruikt ad0 en 9.0-RELEASE ada0 ipv met het nieuwe sub-systeem.

CNodeHaagwijk# cat /etc/nanobsd.conf

NANO_DRIVE=ad0

HybridRick2# cat /etc/nanobsd.conf

NANO_DRIVE=ada0

De nieuwe fstab heeft standaard:
HybridRick2# cat /etc/fstab

/dev/ada0s1a / ufs ro 1 1
/dev/ada0s3 /cfg ufs rw,noauto 2 2

De update van fstab gaat dus niet goed. Bij slice 1 is dit geen probleem, want de /etc/fstab staat daar standaard goed, bij slice 2 is dit was problematischer, omdat deze niet goed vervangen wordt. Er zou eigenlijk moeten staan:
HybridRick2# cat /etc/fstab

/dev/ada0s2a / ufs ro 1 1
/dev/ada0s3 /cfg ufs rw,noauto 2 2

De automatische fix hiervoor is vrij simpel, probeer alle twee de varianten te vervangen. Ik zal de /tools/updatep2 op alle (oude) nodes wel aanpassen zodat dit verholpen wordt.

De reden dat je het dus af en toe wel en niet zag lag vooral aan de slice die je op dat moment aan het updaten was.

comment:7 by rick, 12 years ago

In 10799/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:8 by rick, 12 years ago

Resolution: worksforme
Status: reopenedclosed

Als je via het nieuwe command deployed gaat (nu) alles goed:
nodefactory# ./tools/image deploy

In de andere methodes moet je (helaas) van te voren de waarde van file:/etc/nanobsd.conf aanpassen:
node# echo 'NANO_DRIVE=ada0' > /etc/nanobsd.conf

Note: See TracTickets for help on using tickets.