Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#146 closed enhancement (fixed)

wlportal error display.

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Zet cgi debugging aan om een foutmelding direct in de browser weer te geven, makkelijker voor debuggen.

Change History (4)

comment:1 by huub, 12 years ago

Ook nuttig zou zijn onderscheid te maken tussen: geen ileiden-internet en geen proxy-internet. Dus als ileiden internet het niet doet en proxy-internet wel kan de suggestie gedaan worden om een proxy in te stellen.

comment:2 by rick, 12 years ago

Dit ging over het niet rapporteren van de ImportError, maar de status melding is idd ook een goed idee.

comment:3 by rick, 12 years ago

Mijn huidige setup met loggen naar /tmp is niet zo'n best plan, zie ook #161. Kan het beter naar een file loggen die via newsyslog geroteerd wordt of via de syslog(4) sub-systemen.

comment:4 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Done zie commits gerelateerd aan ticket #161.

Note: See TracTickets for help on using tickets.