Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#145 closed enhancement (fixed)

files op standaard locatie

Reported by: rick Owned by: rick
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Voor het gemak en beheer zouden er geen niet standaard dingen in /usr/local moeten zijn. Tools dus in de /tools directory, evenals alle niet standaard packet files.

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Alle nutige scripts nu (weer) in /tools

Note: See TracTickets for help on using tickets.