Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#118 closed enhancement (wontfix)

lvrouted flags op twee plaatsen

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

Traditioneel staan de lvrouted enable en flags statement in rc.conf
Nu staan de lvrouted flags in rc.conf.local, automatisch gegenereerd door gformat op basis van de ileiden-proxies. Het is wenselijk alle lvrouted statements in een (1) configuratiebestand te zetten.

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

rc.conf heeft de standaard configuratie aan. rc.conf.local de uitzonderingen. Je kan de gebruikte vlaggetjes zien door service lvrouted rcvar te draaien.

Note: See TracTickets for help on using tickets.