Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#117 closed enhancement (fixed)

ap-wds in yaml file

Reported by: huub Owned by: ronald
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

mode ap-wds in de wleiden.yaml file resulteert in een 'normale' ap mode parameter in de rc.conf.local file

Change History (4)

comment:1 by rick, 12 years ago

Ik weet niet of het zetten van wds op ath(4) kaarten ervoor zorgt dat de gebruikers (met niet ath(4) kaarten) er nog mee kunnen verbinden. Als dat geen probleem kan ik de wds vlag toevoegen.

comment:2 by rick, 12 years ago

Owner: changed from nobody to ronald
Status: newassigned

wds op AP kaart is niet handig en kan voor allerhande problemen zorgen, vooral omdat lang niet alle WiFi clients WDS snappen. Denk dat we hier maar eens een goede test mee moeten doen.

comment:3 by ronald, 12 years ago

Status: assignedaccepted

Of gewoon ap-wds veranderen in ap in alle ath0 entries in de yaml files?

comment:4 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Of gewoon ap-wds veranderen in ap in alle ath0 entries in de yaml files?

Geregeld, staat nu in het cleanup script.

Note: See TracTickets for help on using tickets.