Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#114 closed enhancement (fixed)

Error pagina indien geen inet beschikbaar

Reported by: rick Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

In plaats van een niet werkende pagina zouden de gebruikers geinformeerd moeten worden in het captive portal als iets niet werkt. Dit voorkomt teleurstellingen en maakt debuggen makkelijker.

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Captive portal in hybrid heeft nu de foutmelding ingebouwd, nieuwe gebruikers zullen dus gewaarschuwd worden bij gebrekkige iLeiden verbinding.

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.