Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#113 closed enhancement (fixed)

nog oude newsyslog.conf in 9.0 nodefabriek

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

op nodehuub (test 9.0 node) staat een oude versie van de newsyslog.conf met
/var/log/wlweb-access.log 644 3 100 * J
/var/log/wlweb-error.log 644 3 100 * J
en pen.log ontbreekt

Change History (5)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

pen.log had ik er al bijgezet (uurtje voor de ticket)

wat is het probleem met wlweb? waar staat de nieuwe?

comment:2 by huub, 12 years ago

wlweb logs bestaan niet meer, zoals je kunt zien op alle nodes. Sinds het nieuwe portal werd ingevoerd (vorig jaar).

comment:4 by richardvm, 12 years ago

geupdate op de nodes

comment:5 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.