Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#115 closed enhancement (wontfix)

interne interface (proxy) van pf dichtzetten

Reported by: richardvm Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

de interne interface van de proxies staat op dit moment volledig open. Reden: lvrouted werkt anders niet.

Welke poorten moeten openstaan:
udp/53 dns
udp/161 snmp
udp/12345 lvrouted
tcp/22 ssh
tcp/3128 http_proxy

Change History (1)

comment:1 by rick, 12 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

interne mag volledig open staan, is geen reden voor om hier imitaties op te zettten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.