Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#105 closed defect (fixed)

authorized_keys file is oude versie

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De authorized_keys file komt niet overeen met die op de huidige nodes en proxies (ik kan niet meer inloggen). Ik heb op de testnodes de file geupdate.

Change History (3)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

Milestone: WL-9.0-RELEASE

kun je de volgende file op je test node plaatsen,
http://sunfire.wirelessleiden.nl/wleiden/config/CNodeHuub/authorized_keys

als die niet werkt (wat ik denk, want het is dezelfde) update dan je public key.

Richard

comment:3 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

op dit moment werkt mijn key op alle operationele nodes en proxies. De authorized keys file op de 9.0 nodes en proxy is ook gelijk aan die op de 8.2 nodes en proxies en aan die in svn.
Kortom: het probleem blijkt verdwenen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.