Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#104 closed defect (worksforme)

if_mos driver niet 8.3

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: minor Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De patch van de if_mos driver voor usb-lan adapter met MOS chip zit niet in 8.3

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Waarom heb je die nog nodig dan? De compile module is hier te vinden: source:branches/ileiden/nanobsd/files/boot/kernel.

De source code die hiervoor gebruikt is dezelfde die nu in 9.0-RELEASE zit. Oude copy die tegen 8.3-RELEASE compileerd is hier te vinden: http://rickvanderzwet.nl/svn/personal/freebsd-mos-driver/

comment:2 by huub, 12 years ago

Milestone: WL-9.0-RELEASE
Resolution: worksforme
Status: newclosed

ziet er niet naar uit dat we 8.3 gaan gebruiken. sluiten maar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.