Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#106 closed defect (fixed)

geen automatische update van config files

Reported by: huub Owned by: nobody
Priority: major Milestone: WL-9.0-RELEASE
Keywords: Cc:
Resource needed to fix:

Description

De node configuratiebestanden op sunny worden niet automatisch aangepast na veranderingen in genesis (yaml bestanden).

Change History (3)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

Milestone: WL-9.0-RELEASE

is de update knop niet genoeg ?

http://sunfire.wirelessleiden.nl/wleiden/config/

comment:2 by rick, 12 years ago

Een instant update zou inderdaad een goede optie zijn. Er zijn nu twee workarounds:

  1. Er draait nu een cron op sunny met een 5 minuten interval, om de boel bij te werken: */5 * * * * www /usr/local/bin/svn up --non-interactive /usr/local/www/genesis | logger -t gformat
  2. genesis/tools/update-wlconfig om direct na commit te pushen.

comment:3 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.