Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#5 closed defect (fixed)

openvpn infinite reboot

Reported by: richardvm Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

openvpn stop er mee na een tijdje geen connectie met een hard shutdown. gevolg: start niet meer op. Dit mag nooit gebeuren, wordt een wrapper die dit infinite reboot.

Change History (2)

comment:2 by richardvm, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.