Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#4 closed defect (fixed)

openzetten dns namen voor alle servers.

Reported by: richardvm Owned by: somebody
Priority: major Milestone: milestone1
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

openzetten dns namen voor alle servers.
Reden: herbuikbaarheid en troubleshouting en firewall (endpoint faken voor initial setup)

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 11 years ago

anders:
ntp verwijs ik door naar de gateway (node)
heb het certificate/vpn genereer script verwezen naar eduroam.wleiden.net aangezien bij hergebruik deze info toch niet valide is ga ik daar geen moeite insteken.

Richard

comment:2 by richardvm, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.