Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#3 closed defect (fixed)

opzetten ntp infrastructuur

Reported by: richardvm Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

bij een reboot is het in eens 1970. ntp nodig voor openvpn.

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

ntpdate zijn tijd op laten halen via het init script van zijn gateway

Committed revision 10504.

comment:2 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.