Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#6 closed defect (fixed)

openvpn server n ander internet put wl

Reported by: richardvm Owned by: somebody
Priority: major Milestone: milestone1
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

sunfire heeft alleen tcp poorten open. Vermoeden is dat een firewall tussen zit die states opruimt. Verbinding stopt namelijk een aantal keren per dag en daar gaat lvrouted achterna.

Change History (2)

comment:1 by richardvm, 12 years ago

nieuwe setup
vpnserver: sunfire
Ingang op wl: proxy4 (4.vpn.wirelessleiden.nl)

1194 op proxy4 wordt geforward en genat naar sunfire.

nachtelijke reboot worden goed hersteld.

comment:2 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.