Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#990 closed incident (fixed)

HybridMeerburg aps geen snmpd

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

De nano's bij HybridMeerburg? hebben geen snmpd (uptime check fails)

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

snmpd op beide aps aangezet; tevens firmware geupgrade, pwd nieuw, pingwatchdog geconfigureerd en het nieuwe ssid WiFi?-Leiden erop gezet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.