Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#990 closed incident (fixed)

HybridMeerburg aps geen snmpd

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Zoeterwoude

Description

De nano's bij HybridMeerburg hebben geen snmpd (uptime check fails)

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

snmpd op beide aps aangezet; tevens firmware geupgrade, pwd nieuw, pingwatchdog geconfigureerd en het nieuwe ssid WiFi-Leiden erop gezet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.