Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#99 closed incident (fixed)

geen verbinding SOM1 en SOM2

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De vr0 interfaces op SOM1 en op SOM2 zijn allebei 'active', maar link is niet up (geen ping over en weer).

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by ronald

component: OperatingSystemhardware
Owner: changed from rick to huub

tcpdump op vr0 van SOM1 laat zien dat ARP requests worden ontvangen van SOM2. SOM1 stuurt ARP replies naar SOM2, alsmede UDP datagrams (vermoedelijk lvrouted packets). tcpdump op vr0 van SOM2 toont alleen de uitgaande ARP requests: er wordt niets ontvangen.

Hypothese: rotte ethernet(kruis)kabel

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

kan goed, maar kan net zo goed iets in 1 van de poorten zijn. Moet je ter plaatsen mee spelen (of meenemen)

comment:3 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: newclosed

De kabel had een stekkertje die niet helemaal goed vast meer zat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.