Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#974 closed service request (fixed)

HybridHMKerk configs van nanos

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

De uptime check werkt niet voor de nanos van HybridHMKerk. Mogelijk staat snmpd hier niet aan. Configs nalopen.

Change History (1)

comment:1 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

snmpd aangezet en ook pingwatchdog, op beide nano's

Note: See TracTickets for help on using tickets.