Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#973 closed incident (fixed)

HybridCatwalk geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

HybridCatwalk? heeft geen internet; heeft mogelijk iets te maken met NAT-settings bij VisitorCentre2.

Change History (2)

comment:1 in reply to:  description Changed 6 years ago by rick

Replying to huub:

HybridCatwalk? heeft geen internet;

Hoe test jij dit? Als ik inlog een een probe doet gaat het goed.

heeft mogelijk iets te maken met NAT-settings bij VisitorCentre2.

Die heb ik al gefixed en net weer nagekeken. Staan goed.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

catwalk heeft nu een link naar DeKijker? en dus ook weer internet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.