Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#97 closed incident (fixed)

voedign bij Geluidsnet2

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Geluidsnet2 gaat steeds na korte tijd (na harde reboot) down. Ik zag dat hier zo'n bekende 12V voeding gebruikt worden: vervangen door een robuuster exemplaar.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ticket staat al een hele tijd onterecht open: voedingsadapter is al enkele weken geleden vervangen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.