Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#96 closed incident (invalid)

nanostation IMI down

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het nanostation bij IMI voor de link naar Thomas is down. Inspectie ter plaatse nodig om dit op te lossen.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by richardvm

Welke nano zoek je?

De config op de node wijkt af van genesis?

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Zoals in het ticket staat: de ns5 voor de link naar Thomas. Zou via een usb-lan adapter op ue0 moeten zitten. Ik denk dat die adapter stuk is. Op ue1 zit de bullet2 voor de (niet-werkende) link naar LvLz?.
Moet ter plekke bekeken worden.

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

Bij inspectie bleek nog geen nanostation te zijn geinstalleerd. usb-lan adapter vervangen. Dit is ue0 en er zit een bullet2 (niet meer gebruikte b-link).

Note: See TracTickets for help on using tickets.