Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#955 closed incident (fixed)

Wifi het groene hart

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: ui, ux Cc:
Location: Leiderdorp

Description

Heren er zijn veel klachten over de verbinding op camping het groene hart aan de hofdijklaan misschien kunt u actie ondernemen bij voorbaat hartelijk dank Ben Vreeburg.

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

Dit is er eentje van mij, ik ga vrijdag een poging wagen om langs te gaan.

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: ui ux added
Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Gebruiker vind het niet erg om af en toe geen internet te hebben, echter de webinterface geeft niet meer aan als het internet het op het moment even niet doet. Verder werden een deel van de klachten veroorzaakt door het ontbreken van een handleiding van het internet (en dan met name het gebruik van het huidige captive portal), welke niet heel super gebruiks vriendelijke is op een mobiel device)

Note: See TracTickets for help on using tickets.