Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#945 closed problem (fixed)

Nalopen ping watchdog instellingen alle Nanostations

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik ben al een paar (actieve) nanostations tegengekomen die verkeerde ping watchdog instellingen hebben, waardoor deze elke 3 minuten de verbinding verbreken. Dit is zeer verstorend op het netwerk

Change History (2)

comment:1 by huub, 9 years ago

Ik laat Nagios (op sunnysidekick) nu de uptime van de nanostations checken via snmp. Dat moet snel inzicht geven in eventuele verkeerde watchdog instellingen.
Standaardinstelling van watchdog is overigens 3 retries, om de 5 minuten.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Op basis van uptimes (Nagios) nog eentje gevonden (Juffermans 5GHz AP).

Note: See TracTickets for help on using tickets.